Paspoort

 1. Last updated on

Gezien het Belgische paspoort biometrisch is, moet elke burger zich persoonlijk aanmelden om zijn aanvraag in te dienen (met uitzondering van kinderen jonger dan 6 jaar). Voor meer informatie gelieve hier te klikken of de website paspoort.belgium.be te consulteren.
 

Opgelet

 • Alle documenten en formulieren voor minderjarigen moeten door beide ouders ondertekend worden, tenzij een van hen het exclusieve ouderlijk gezag heeft (kracht van gewijsde).
 • De prijzen van paspoorten zijn officiële consulaire tarieven. Klik hier om ze te raadplegen.


Waar kan u een biometrisch paspoort aanvragen?

Indien u bent ingeschreven in ons consulaire register, kan u een aanvraag indienen voor een biometrisch paspoort:

 • op de ambassade van België in Kinshasa,
  (Belgische inwoners van Congo-Brazzaville kunnen ook in Brazzaville hun biometrie laten registreren voor een passpoortaanvraag)
 • op het consulaat-generaal België in Lubumbashi,
 • op een andere consulaire beroepspost in het buitenland (gelieve telkens de lokale procedures te raadplegen),
 • bij uw laatste Belgische gemeente van inschrijving. (Indien u nooit in België ingeschreven was, moet u de aanvraag indienen bij uw gemeente van geboorte. Indien u noch in België ingeschreven was, noch in België geboren bent, kan u uw aanvraag indienen bij Stad Brussel.)

Indien u in een Belgische gemeente bent ingeschreven, moet u uw aanvraag bij uw gemeente indienen. Indien u terug naar België moet maar u hebt geen biometrisch paspoort, kan u een voorlopig paspoort aanvragen in alle beroepsconsulaten en in sommige ereconsulaten.
 

Een voorlopig paspoort aanvragen

U bent in het buitenland en u bent uw Belgisch reisdocument (paspoort of identiteitskaart) verloren of het werd gestolen? U hebt een document nodig om naar België terug te keren? U verblijft in het buitenland en moet dringend kunnen vertrekken (naar België of een ander land)?

Onze ambassades en consulaten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een voorlopig paspoort afgeven om u te helpen. Dit voorlopig paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur en kan in tegenstelling tot een gewoon paspoort niet worden gebruikt om naar alle landen te reizen. Het voorlopig paspoort word niet erkend door o.a. (niet-exhaustieve lijst) Zuid-Afrika, de VS, en Namibië. Het is dus niet mogelijik om naar/via Zuid-Afrika te vliegen met een Belgisch voorlopig paspoort.

Indien u niet ingeschreven bent op Travellers Online, dan kan de Ambassade niet onmiddellijk een voorlopig paspoort afleveren. Indien u het nog niet gedaan had voor uw vertrek uit België naar DRC/RC, schrijf u dan 24u voor uw afspraak in op Travellers Online en registreer daar vervolgens uw reis in DRC/RC. De einddatum van uw reis in DRC/RC moet overeenstemmen met uw verhoopte vliegdatum naar België.

Bezorg ons het originele aanvraagformulier (PDF, 67.04 KB) dat naar behoren ingevuld en ondertekend is met zwarte stift/stylo/inkt, vergezeld van twee identiteitsfoto's die aan de internationale normen voldoen, 10 € (1 maand geldig) of 50 € (1 jaar geldig).

Mensen in Congo-Brazzaville kunnen ook contact opnemen met de Belgische ambassade in Brazzaville om in geval van nood een tijdelijk paspoort te verkrijgen.

Verlies of diefstal van uw paspoort

 • Bel bij diefstal of verlies van uw paspoort/eID onmiddellijk DocStop om uw paspoort/eID ongeldig te laten maken en u te beschermen tegen elke vorm van identiteitsfraude: +32 2 518 2123.
 • Doe bij diefstal aangifte bij de lokale autoriteiten en leg ons het proces-verbaal voor.

Een gewoon paspoort voor uw pasgeboren kind in België of een derde land

Indien u op post in de Democratische Republiek Congo (DRC) of Republiek Congo (RC) als ouder ingeschreven bent en

 • de bevalling plaatsvond buiten de DRC of RC,
 • en de pasgeborene bij de ouders in DRC of RC komt wonen,
 • en de pasgeborene Belg is bij geboorte (contacteer uw consulaat voorafgaand aan de geboorte voor meer informatie),

dan moet u voor uw pasgeboren kind een paspoort aanvragen in de Belgische gemeente van geboorte of de consulaire post in zijn/haar geboorteplaats. Om zijn/haar biometrisch paspoort te bekomen, moet u vanop afstand eerst uw kind inschrijven in het consulaire register van uw post van inschrijving. Wij moeten die aanvraag tot inschrijving nadien overmaken aan de dienst bevolking van de FOD Buitenlandse Zaken ter goedkeuring.

Gelieve volgende documenten te mailen naar kinshasa@diplobel.fed.be

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakt tenzij de Belgische akte in de digitale databank van akten van burgerlijke stand ("DABS") beschikbaar is,
 • een geschreven en ondertekende verklaring op eer van beide ouders waarin u schrijft dat het kind op hetzelfde adres in de DRC of RC komt wonen als uzelf (vermeld het adres), en uitlegt dat u vanuit België de inschrijving op post vraagt omdat de geboorte in België of elders plaatsvond,

Wij maken het dossier over en zodra wij het akkoord ontvangen (doorgaans na enkele werkdagen), maken of passen wij de rijksregisterfiche aan en schrijven we het kind in ons consulaire register in. Vervolgens kan u een paspoortaanvraag indienen bij de Belgische gemeente of bevoegde consulaire post. Wij keuren de aanvraag goed en het paspoort wordt ter plaatse geleverd.

Opgelet:
Vragen m.b.t. het bekomen van een Congolees visum in het Belgische paspoort moet u stellen aan de bevoegde autoriteiten, zijnde de DGM in de DRC of de ambassade/het consulaat van DRC of RC bevoegd voor het land waar uw kind zich bevindt.
 

Uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig hebt

U gaat voor het werk of vakantie naar een stad waar zich een Belgische ambassade of een Belgisch beroepsconsulaat bevindt? U hebt niet onmiddellijk een paspoort nodig, maar u wenst van uw doortocht gebruik te maken om uw biometrische gegevens te laten registreren? In dat geval kunt u gebruik maken van de 'preregistratie'.


U bent ingeschreven op de ambassade van België in Kinshasa of het consulaat-generaal van België in Lubumbashi?

 • Na nazicht van uw dossier zullen wij u contacteren om een afspraak te maken op deze ambassade, of om u uit te nodigen contact op te nemen met de Belgische vertegenwoordiging die u gekozen heeft, om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren.
 • U beschikt daarna over 1 jaar* om uw paspoortaanvraag te bezorgen aan de post waar u ingeschreven bent. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag.


U bent ingeschreven in een andere post dan de ambassade van België in Kinshasa en u wenst bij ons uw gegevens te laten preregistreren?

 • Na nazicht van uw dossier zal die post u uitnodigen om met ons contact op te nemen voor een afspraak om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te preregistreren.
 • U beschikt daarna over 1 jaar* om uw paspoortaanvraag te bezorgen aan de post waar u ingeschreven bent. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag.

* Het lijkt ons nuttig uw aandacht te vestigen op het feit dat de termijn tussen de indiening van de aanvraag en de daadwerkelijke verwerking ervan meer dan een week kan bedragen. Het is dan ook aangewezen niet te wachten tot de laatste dagen voor het vervallen van de biometrische gegevens om uw dossier in te dienen.
 

Schadevergoeding

Defect paspoort of technische problemen tijdens een aanvraag? Gelieve hier te klikken voor meer informatie.
 

Privacyverklaring

De bescherming van de privacy vormt een belangrijk aspect in onze dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een paspoortaanvraag gebeurt overeenkomstig de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten. Gelieve hier te klikken voor meer informatie.