Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

De Democratische Republiek Congo (DRC) is het land dat het meeste officiële ontwikkelingshulp ontvangt van België. Daarmee is België een van de voornaamste bilaterale donoren van DRC. De federale uitgaven (zonder de schuldkwijtschelding) bereikten 123 miljoen euro in 2009, 123 miljoen euro in 2010, 121 miljoen euro in 2011, 104 miljoen euro in 2012 en 110 miljoen euro in 2013.

 

Projectoproep

Onze diplomatieke post in Kinshasa heeft het plezier om u mee te delen dat we vandaag, 31 oktober 2017, een projectoproep lanceren met als thema ‘Steun aan transitiehulp’.

Deze projectoproep is gericht aan multilaterale organisaties, aan donoren en bilaterale agentschappen, aan internationale ngo’s en aan de Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking.

U kan alle informatie in verband met deze oproep terugvinden in dit document.

Projecten dienen te worden ingediend volgens de modaliteiten vastgelegd in het document, ten laatste op 7 januari 2018.

 
Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D)

Prijs D4D bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom voor ontwikkeling en (nieuwe) technologieën op een innovatieve manier benutten in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Er zijn geen thematische restricties; alle projecten / ideeën rond digitalisering voor ontwikkeling komen in aanmerking.

Meer info 
Affiche
Folder

 
Directe bilaterale samenwerking

De Democratische Republiek Congo en België kwamen op 4 april 2014 een Tussentijds Samenwerkingsprogramma overeen voor de periode 2014-2015. Dit programma heeft een enveloppe van 80 miljoen euro. In het verlengde van het Indicatief Samenwerkingsprogramma 2010-2013 voorziet het steun aan de sectoren technisch onderwijs en beroepsopleiding, landbouw en rurale ontwikkeling en gezondheid. De uitvoering van het programma wordt toevertrouwd aan het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) en aan andere donoren en internationale organisaties via gedelegeerde samenwerking. De directe bilaterale samenwerking omvat een beurzenprogramma om de Congolese human resource capaciteiten voor het ontwikkelingsproces te versterken en, in het verleden, ook een micro-interventie programma (MIP) om de ontwikkeling op lokaal niveau te ondersteunen. Lees meer...  

 
Rechtstreekse steun aan de Congolese civiele maatschappij

Een nieuw strategisch kader voor de steun aan de organisaties van de lokale civiele maatschappij is in voorbereiding. De projectoproep voor 2011 werd gesloten. De volgende oproep zal aangekondigd worden op deze webpagina. Lees meer...

 
Indirecte samenwerking 

De Belgische indirecte samenwerking is in DRC aanwezig via verschillende kanalen. Lees meer... 

 
Multilaterale samenwerking 

Voor de multilaterale samenwerking geeft België de voorkeur aan ‘core-funding’, wat wil zeggen dat haar bijdrage gaat naar de algemene middelen van de multilaterale organisaties in plaats van specifieke projecten te ondersteunen. Dit geeft hen meer mogelijkheden om een eigen strategie uit te voeren. Daarnaast wordt ook nog een deel van de directe bilaterale samenwerking gedelegeerd aan multilaterale organisaties, zoals het Programma ter ondersteuning van de versterking van justitie in het Oosten (2 miljoen euro) en Bestuur, handel en het naleven van de wet met betrekking tot bosbouw (3,5 miljoen euro) via de Europese Unie. Lees meer... 

 
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, nood- en humanitaire hulp

Via het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid financiert de Belgische samenwerking in DRC verschillende projecten om de voedselzekerheid te verbeteren (6,7 miljoen euro in 2009, 2,1 miljoen euro in 2010, 2,8 miljoen euro in 2011), 5,1 miljoen euro in 2012 en 1,6 miljoen euro in 2013). Een nieuw programma voor in Kabinda (Provincie Oost-Kasaï) is in voorbereiding. Denood- en humanitaire hulp wordt uitgevoerd via verschillende kanalen (multilaterale instellingen en ngo's) net zoals de projecten voor preventieve diplomatie, conflictpreventie en B-FAST. De officiële Belgische hulp voor deze doeleinden bedroeg 29,6 miljoen euro in 2009, 22,3 miljoen euro in 2010, 26 miljoen euro in 2011 en 11,8 miljoen euro in 2012. 

 
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

BIO begon in 2007 de privésector in DRC te ondersteunen (microkredieten, communicatie, agroalimentaire sector). De uitgaven waren 1 miljoen euro in 2009, 2,5 miljoen euro in 2010, 0,9 miljoen euro in 2011 en 2,2 miljoen euro in 2012. Lees meer... 

 
Schuldkwijtschelding

België schold voor 365 miljoen euro schulden kwijt aan DRC in 2010 nadat het voltooiingspunt bereikt was. 

 
Gegevensbank van de ontwikkelingshulp (ODA)

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wenst op een transparante manier te communiceren over haar uitgaven. Op een eenvoudige manier kan nu iedereen de details raadplegen van de uitgaven aan officiële ontwikkelingshulp gedurende de twee laatste jaren die zijn ingeschreven op de begroting van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Lees meer... 

 
Links