Ambassade en Consulaten van het Koninkrijk België in de Democratische Republiek Congo

Visumafdeling

KINSHASA

Ten gevolge de beslissing van de Congolese autoriteiten is het Schengenhuis op dit ogenblik gesloten. De gebruikers van het Schengenhuis zullen op de hoogte gehouden worden van de evolutie van de situatie en wijze waarop de paspoorten, binnengebracht op het Schengenhuis tot en met 31 januari 2018, teruggegeven zullen worden. We blijven bereikbaar op de volgende nummers: 09.7011.4895, 09.7011.4882.

 
LUBUMBASHI

Om redenen buiten onze wil om zal het Consulaat-Generaal van België in Lubumbashi voor onbepaalde duur gesloten zijn vanaf 6 februari 2018.

 

Mededeling van 08.08.2018 :

De Ambassade van België informeert aanvragers van de mogelijkheid om een visum lang verblijf aan te vragen, indien het een rechtsvisum betreft (zie onderstaande lijst) .

Opgelet, toegang tot de Ambassade van België blijft enkel mogelijk op afspraak.

Geïnteresseerden kunnen ons per mail contacteren via : kinshasa@diplobel.fed.be

De mail moet duidelijk het reisdoel vermelden, alsook een scan van het paspoort bevatten van elke persoon die een visumaanvraag wenst in te dienen. Dank om tevens een telefoonnummer te vermelden zodat de Ambassade met betrokkenen een afspraak kan vastleggen.

Rechtsvisa :

 • Artikel 10, § 1, eerste lid, 1°: vreemdeling wiens recht op verblijf erkend wordt door een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit;
 • Artikel 10, § 1, eerste lid, 2°: vreemdeling die de wettelijke voorwaarden vervult om de Belgische nationaliteit door keuze te verkrijgen of om ze te herkrijgen;
 • Artikel 10, § 1, eerste lid, 3°: vrouw die de Belgische nationaliteit verloren heeft door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot;
 • Artikel 10, §1, eerste lid, 4 tot 7°: familielid van een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur of tot vestiging;
 • Artikel 10 bis, § 1: familielid van een onderdaan van een derde land die in de hoedanigheid van student in het Rijk verblijft;
 • Artikel 10 bis, § 2: familielid van een onderdaan van een derde land die tot een verblijf van beperkte duur gemachtigd is;
 • ­Artikel 40bis: familielid van een burger van de unie of gelijkgestelde (Richtlijn 2004/38/EG), visum C;
 • ­Artikel 40ter: familielid van een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft uitgeoefend;
 • Artikel 47/1: familielid van een burger van de unie of gelijkgestelde (Richtlijn 2004/38/EG), visum C;
 • ­Artikel 58: de student die ingeschreven is in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs;
 • ­Artikel 61/11: de onderzoeker met een gastovereenkomst;
 • ­Artikel 61/27: hooggekwalificeerde werknemer (Europese blauwe kaart).