Huwen in de Democratische Republiek Congo en de Republiek Congo

  1. Last updated on

Belangrijk om te weten

  • Indien u wenst te huwen in de Democratische Republiek Congo (DRC) zal het huwelijk worden voltrokken in de gemeente van uw woonplaats of die van uw partner.
  • Indien u wenst te huwen in de Republiek Congo (RC) zal het huwelijk worden voltrokken bij de burgerlijke stand van de inschrijving of woonst van een van de twee partners door de Ambtenaar van de "primaire" Burgerlijke Stand die, indien nodig, zich zal verplaatsen naar de "secundaire" Burgerlijke Stand. De woonst is de plaats waar men minstens drie opeenvolgende maanden heeft verbleven tot de voltrekking van het huwelijk. (Artikel 150 van het wetboek familiaal recht.)
  • Indien u in België wenst te huwen met een Congolees onderdaan, gelieve de website van de FOD Buitenlandse Zaken te willen raadplegen.

Opgelet:
Het is niet mogelijk om een huwelijk te voltrekken in een Belgische ambassade of consulaat in het buitenland. (Art. 7 van het Consulair Wetboek.)


Huwen in de DRC: Bewijs van uw burgerlijke staat

Indien u Belg bent en wenst te huwen in de DRC, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand uw burgerlijke staat nagaan. (Art. 388 van de “Code de la Famille”.) De ambtenaar zal hiervan een bewijs vragen. De vorm van dit bewijs ligt niet wettelijk vast.

In principe volstaat een attest van burgerlijke staat. Dit attest wordt door uw Belgische gemeente afgeleverd indien u in België bent ingeschreven, of door de bevoegde consulaire post indien u in het buitenland bent ingeschreven. Indien het attest uit België afkomstig is, dient u het te laten legaliseren door de Congolese Ambassade in België voor gebruik in de DRC. Indien u bent ingeschreven op post, gelieve ten minste twee (2) weken voor uw huwelijk deze pagina te bezoeken of een mail te sturen naar kinshasa@diplobel.fed.be om uw attest burgerlijke staat tijdig te bekomen.

In sommige gevallen vraagt de Congolese gemeente een attest geen huwelijksbeletsel, oftewel “AGHB”. De aflevering van het AGHB werd voorzien door artikels 69 tot 71 van het Consulair wetboek (CWB). Dit attest bevestigt naar Belgisch recht dat er voor de Belgische onderdaan geen juridische belemmering tegen het huwelijk is. Opgelet, in tegenstelling tot het gewone consulaire attest van burgerlijke staat dat door uw consulaat waar u ingeschreven bent, afgeleverd wordt, moet een AGHB aangevraagd worden bij het consulaat bevoegd voor de plaats waar het huwelijk voltrokken wordt. Zo moet een Belg, ingeschreven op de Ambassade in Kinshasa het AGHB in het Consulaat-Generaal in Lubumbashi vragen indien het huwelijk in Lubumbashi plaats vindt. Indien de Congolese gemeente in het kader van uw huwelijk expliciet een AGHB vraagt, gelieve, samen met uw huwelijkspartner, een volledig dossier te willen bezorgen aan het loket van het consulaat bevoegd voor de plaats van het huwelijk, of te sturen als bijlage per mail naar het bevoegde consulaat ten minste twee (2) weken voor uw huwelijk: Indien u ons het dossier per email bezorgt, moeten beide echtgenoten nog steeds persoonlijk voor het loket verschijnen, en dit ten minste twee (2) weken voor het huwelijk.

  • Een ingevulde en getekende aanvraag (DOCX, 28.32 KB)
    • Indien u in het buitenland woont, moet u domicilie opgeven in België voor briefwisseling. U dient zich dus niet in België in te schrijven indien u al ingeschreven bent op post.
    • U bevestigt in het document dat de gegevens in het Rijksregister juist zijn en dat uw burgerlijke staat ongehuwd, gescheiden, weduwnaar/weduwe is en dat u geen samenlevingscontract of verklaring van wettelijke samenwoonst heeft ondertekend met een andere persoon dan deze waarmee u het huwelijk wenst te sluiten. U dient zelf de rijksregistergegevens te verifiëren. Indien u geen toegang heeft tot deze website kan u de fiche opvragen bij uw gemeentebestuur van domicilie in België of bij het consulaat waar u in de registers bent ingeschreven.
  • Een kopie van de identiteitsdocumenten van uw partner (bij voorkeur een paspoort)

Afgifte gebeurt door overhandiging aan u persoonlijk. Het attest wordt niet aan derden overhandigd of toegezonden; dus ook niet de vreemde partner.

Onze diensten kunnen bijkomende documenten opvragen in het kader van uw AGHB aanvraag. Het is mogelijk dat uw aanvraag onderworpen wordt aan het advies van de Procureur des Konings bevoegd voor uw domicilie in België.

Na afgifte is het AGHB zes (6) maanden geldig.

Opgelet:
Het is niet noodzakelijk uw consulaat van inschrijving dat uw aanvraag voor een AGHB moet ontvangen en verwerken. Als u gaat trouwen in een gemeente in de provincies Haut Katanga, Lualaba, Haut Lomami en Tanganyika, moet u het AGHB aanvragen bij het consulaat-generaal van België in Lubumbashi (zelfs als u geregistreerd bent in Kinshasa). Als u gaat trouwen in een andere provincie van de DRC of RC, moet u de CNEM aanvragen bij de ambassade van België in Kinshasa (zelfs als u geregistreerd bent in Lubumbashi).
 

Na het huwelijk

Na het voltrekken van het huwelijk wordt de huwelijksakte opgesteld die gelegaliseerd dient te worden. U vindt alle nuttige informatie aangaande de legalisatie op onze website.

Een buitenlandse huwelijksakte kan erkend worden in België als werd voldaan aan zowel de inhoudsvereisten die van toepassing zijn in het land van de nationaliteit van de huwelijkspartners alsook de vormvereisten die van toepassing zijn in het land waar het huwelijk werd voltrokken. Opdat de akte kan worden erkend naar Belgisch recht, moet deze na legalisatie ter analyse worden aangeboden aan de gemeente of consulaire post waar u bent ingeschreven.

Een buitenlandse huwelijksakte kan in bepaalde omstandigheden voorgelegd worden aan de Procureur des Konings alvorens deze te erkennen naar Belgisch recht.

Uw buitenlandse huwelijksakte kan overgeschreven worden naar het register van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente opdat u makkelijk afschriften kan bekomen. U vindt hierover meer informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Tarieven

Onze consulaire tarieven zijn officieel. U kan ze hier raadplegen.


Privacy

Onze diensten werken in de meest strikte confidentialiteit. Uw persoonlijke gegevens dienen tot het leveren van deze consulaire dienst. Zij worden dus in geen enkel geval gedeeld met derden die niet betrokken zijn.


Strijd tegen fraude

Onze website vermeldt de officiële consulaire tarieven. Toegang tot de ambassade, consulaat-generaal en het CEV is altijd gratis. Indien een derde geld vraagt om de toegang of uw dossier te faciliteren, dan bent u het slachtoffer van een poging tot fraude. U kan hiervan melding maken door ons te contacteren. Elke melding van fraude wordt in de meest strikte confidentialiteit behandeld.